Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie (...) jest przedszkolem publicznym.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety - Prowincja Poznańska, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Łąkowej 1-4(...).
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 4. Organem dotującym Przedszkole jest Miasto Leszno.
 5. Siedziba przedszkola znajduje się w Lesznie przy ul. Niepodległości 37(...).

 

Rozdział 2. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Przedszkole - jako instytucja katolicka - realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych w oparciu o nią, przyjmuje za podstawę chrześcijański system wartości, koncentrując się w szczególności na:
       1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
       2) umożliwieniu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
       3) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
       4) sprawowaniu opieki nad dziećmi - także niepełnosprawnymi, jeśli takie zostaną przyjęte - odpowiednio do ich
           potrzeb oraz możliwosci przedszkola,
       5) wspomaganiu rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

§ 3

 1. Wychowanie w przedszkolu oparte jest na zasadach personalizmu chrześcijańskiego, a w szczególności myśli personalistycznej Papieża św. Jana Pawła II.
 2. Z uwagi na katolicki charakter przedszkola we wszystkich grupach wiekowych wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej i przeprowadzane m.in. poprzez:
       1) codzienną, wspólną modlitwę,
       2) cotygodniową katechezę,
       3) przybliżanie treści roku liturgicznego,
       4) przygotowanie misteriów o tematyce religijnej z okazji świąt,
       5) kształtowanie postaw chrześcijańskich.
Wstecz