Przedszkole im. św. Jana Pawła II

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie

Z naszego statutu

Przedszkole Sióstr ElżbieRozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie (...) jest przedszkolem publicznym.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, Prowincja Poznańska, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Łąkowej 1-4(...).
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 4. Organem dotującym przedszkole jest Miasto Leszno.
 5. Siedziba przedszkola znajduje się w Lesznie przy ul. Niepodległości 37(...).

 

Rozdział 2. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Przedszkole - jako instytucja katolicka - realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych w oparciu o nią, przyjmuje za podstawę chrześcijański system wartości, koncentrując się w szczególności na:
       1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
       2) umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
       3) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
       4) sprawowaniu opieki nad dziećmi - także niepełnosprawnymi, jeśli takie zostaną przyjęte - odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwosci przedszkola,
       5) wspomaganiu rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 2. Przedszkole w swoich działaniach uwzględia zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

§ 3

 1. Wychowanie w przedszkolu oparte jest na zasadach personalizmu chrześcijańskiego, a w szczególności myśli personalistycznej papieża św. Jana Pawła II.
 2. Z uwagi na katolicki charakter przedszkola, we wszystkich grupach wiekowych wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej i przeprowadzane m.in. poprzez:
       1) codzienną, wspólną modlitwę,
       2) cotygodniową katechezę,
       3) przybliżanie treści roku liturgicznego,
       4) przygotowanie misteriów o tematyce religijnej z okazji świąt,
       5) kształtowanie postaw chrześcijańskich.